AC79D141-F92E-4088-B885-E482A1C7341C

The Alliance Française Bangkok Celebrated 110th Anniversary

8427EE22-73DA-4AC2-9BBA-EFA6137252F4

Photos: Alliance Française Bangkok

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 110 ปี นำโดย อริยะ พนมยงค์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย Sylvain Bano ผู้อำนวยการ ในโอกาสนี้ ท่านทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Thierry Mathou ให้เกียรติร่วมงาน  พร้อมอดีตนายกสมาคมฯ ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร และ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการย้อนรอย 110 ปี สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ  การแสดงคอนเสิร์ต พร้อมวีดีโอประกอบที่พาผู้ชมย้อนรำลึกถึง 110 ปี ของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส-ไทย โดย Jonas DEPT และ Jean-David CAILLOUËT

ผู้สนใจสามารถ อ่านหนังสือครบรอบ 110 ปีสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ออนไลน์ได้ทาง https://afthailande.org/livre_numerique_110ans_fr_th-2/

941A53A3-9090-4B00-BA30-918A9BA6CE12

8A3BA1FE-0F25-4B65-9D2D-C2A4E6F6399B

39C83376-9C4B-41FB-9D1A-B0524C814723

928D5391-88FD-4A89-B822-8A446935637A

6ED01472-5474-434B-A53D-D79608DCDD2E

8468AD7F-5119-42E7-874C-924D180E5D0B

EF8ED83D-B37B-4FFA-BA9B-10B9F81DD65D

E5601825-F8D9-4B25-A3CD-A7A8ECFED314

DF201D3E-D396-4D31-B6BF-809F60C6CEC5

D4F9435D-7FD3-4123-AD0D-B8FC4DD304AA

D81C2284-AD77-4B0C-BE9B-5AB9D36EA97F

D2232652-38CF-4B14-A7F5-1B5165EC9170

C337CCF6-8093-4A0D-AD8F-578B373EB0D9

C7AB5CCE-2A56-4F75-80A5-15AEB6F2A957

B8AB23C0-F4AB-41F8-A46E-5DD472BC9D2F

AFB97EC7-A934-47B2-83A2-D3C7EA056FE9

ABA69D6B-EE21-447D-BDAF-25BB63F6F315

A288EA2C-00B2-482E-B290-585B9709791E

A93A8E39-1FAC-4C07-BC2E-97DF59B520F9

3582F30C-CA25-4998-B011-E798E8DED3A1

56A94E85-D454-45AE-8F52-6D966557AC9D

6E75DBD8-41BD-43DD-9AAB-273154B1D490

2B5B0495-BD83-4065-8D77-EA70D6613AB4

1BA6C9E0-2342-4ED5-B3BF-BDBC10724ECE

04C2A7FA-1B6A-45AA-BC8D-036495E10C60

075B4FC1-1539-4CEF-AB2B-76A954700BB3

F70BB6AC-0769-4872-B442-0059BDCA21DF

944B80B2-63AB-4D71-B6AE-6E3F3C87F765

Related posts: